Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie: branży torowej
i odwodnienia, branży drogowej, peronów, obiektów kubaturowych, obiektów inżynieryjnych (w tym opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej, wykonawczej, powykonawczej) z usługami towarzyszącymi m.in.: opracowania związane z uzyskaniem decyzji zezwalającej na usuwanie drzew
i krzewów wraz z ich wycinką i wykonaniem pasów przeciwpożarowych w ramach Kontraktu ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU PN. ,,MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ NR 35 NA ODCINKU OSTROŁĘKA – CHORZELE”

Termin składania ofert upływa: 12.08.2019 r. do godz. 10:00

Załączniki:

  1. Warunki Zamówienia z załącznikami (od 1 do 2), (PDF)
  1. Formularz oferty – wersja edytowalna,
  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym – wersja edytowalna,
  3. Przedmiar robót – wersja edytowalna.

Aktualizacja 23.09.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.