Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku informuje o wszczęciu postępowania zakupowego mającego na celu udzielenie zamówienia na wykonanie prac inwestycyjnych polegających na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami od ul. Sandomierskiej do terenu siedziby Zamawiającego, jak również budowie myjni taboru i maszyn kolejowych na terenie siedziby Zamawiającego oraz uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na terenie siedziby Zamawiającego, którego warunki określone zostały w niniejszym zaproszeniu.

Osoby upoważnione do kontaktu ze strony Zamawiającego.

  • Dariusz Pulkowski tel. 606 978 663, e-mail: d.pulkowski@ppmt.com.pl
  • Anna Stanisławska tel. 784 937 730, e-mail: a.stanislawska@ppmt.com.pl

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 05.03.2018 r. do godz. 15:00.

Pełne zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami:

Załącznik nr 2 Przedmiary robót: