Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i powykonawczej dla wszystkich robót oraz wykonanie robót branży torowej, energetyki oraz automatyki w związku z realizacją pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 666 (od rozjazdu nr 132 do rozjazdu nr 373) oraz linii kolejowej nr 670 w km 0,797-1,597 w stacji Jaworzno Szczakowa”.

Termin składania ofert upływa: 12.10.2021 r. godz. 10.00

1. Warunki zamówienia wraz z załącznikami nr 1-5

2. Warunki zamówienia załącznik nr 6

3. Formularz oferty

4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym

Aktualizacja 13.10.2021r. :

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty