Opublikowano 12.02.2020:

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na świadczenie usług delegowania przez Wykonawcę zatrudnianych przez niego pracowników fizycznych lub innych osób, które pozostają w jego dyspozycji, do świadczenia pracy na rzecz Zamawiającego, pod generalnym nadzorem przedstawicieli Zamawiającego, ale pod bezpośrednim kierownictwem przedstawiciela Wykonawcy przy realizacji robót budowlanych, prac remontowych, utrzymaniowych i inwestycyjnych branży torowej oraz branży obiekty inżynieryjne.

Termin składania ofert upływa: 20.02.2020 godz. 12.00

Załączniki:

1. Warunki zamówienia

2. Formularz oferty

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym (zał. nr 1 do Oferty).

Aktualizacja 27.02.2020:

13. 407-02 Informacja o wyborze oferty pełna