Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na świadczenie usług delegowania przez Wykonawcę zatrudnianych przez niego pracowników fizycznych lub innych osób, które pozostają w jego dyspozycji, do świadczenia pracy na rzecz Zamawiającego, pod generalnym nadzorem przedstawicieli Zamawiającego, ale pod bezpośrednim kierownictwem przedstawiciela Wykonawcy przy realizacji robót budowlanych, prac remontowych, utrzymaniowych i inwestycyjnych branży torowej oraz branży obiekty inżynieryjne.

 

 

Termin składania ofert upływa: 31.01.2019 godz. 12.00

 

Załączniki:

1. Warunki zamówienia z załącznikami
2. Formularz oferty
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym