Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. w Gdańsku informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na świadczenie usług ochrony, dozorowania, sprzątania i opalania obiektów Zamawiającego.
Termin składania ofert upływa: 19.12.2018 godz. 13.00

Załączniki:
Warunki zamówienia
Załącznik 1 – Formularz oferty
Załącznik 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym
Załącznik 3 – Ogólne wymagania dla służby ochrony dot. obiektów Pomorskiego Przedsiębiorstwa Mechaniczno-Torowego w Gdańsku sp. z o.o. przy ul. Sandomierskiej 17
Załącznik 4 – Zakres obowiązków i uprawnień pracowników dozorujących obiekty stałe i miejsca postoju jednostek podległych PPM-T sp. z o.o. w Gdańsku
Załącznik 5 – Wymagania i zakres czynności palacza c.o.
Załącznik 6 – Zakres sprzątania pomieszczeń biurowych, sanitarnych i ogólnodostępnych Sekcji Malbork
Załącznik 6a – Wykaz pomieszczeń do sprzątania wraz z wymiarami w Sekcji Malbork
Załącznik 7 – Kryteria wyboru oraz wagi tych kryteriów dla wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia
Załącznik 8 – Wzór umowy
Załącznik 9 – „Zasady bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wytyczne sposobu dostarczania informacji i poinformowania pracowników podmiotu zewnętrznego o zagrożeniach dla zdrowia i życia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” – Ibh-105 (załącznik do uchwały Nr 699/2017 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 28.06.2017 r.).