Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. w Gdańsku informuje o wszczęciu postępowania zakupowego (nr MN-221/194/2019) na świadczenie usługi dozorowania na zasadach pełnej dyspozycyjności maszyn torowych, maszyn budowlanych, wagonów techniczno-gospodarczych i mieszkalnych i innych obiektów na miejscu wykonywania przez Zamawiającego robót budowlanych lub prac remontowych dotyczących infrastruktury kolejowej na obszarze Polski.

Termin składania ofert upływa: 29.10.2019 r. o godzinie 10.00.

Warunki Zamówienia

Załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia – Formularz oferty

Zał 1 do Umowy – Zakres obowiązków i wymaganych uprawnień personelu Wykonawcy

Załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym

Załącznik nr 3 do Warunków Zamówienia – Projekt Umowy wraz z załącznikiem nr 1 do Umowy