Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej, wykonawczej, powykonawczej wraz z usługami towarzyszącymi w tym: koordynacja, badania geotechniczne (laboratorium), koncepcja projektowa wizualizacje oraz pozyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych w ramach Kontraktu ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU PN. ,,MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ NR 35 NA ODCINKU OSTROŁĘKA – CHORZELE”

Termin składania ofert upływa: 02.08.2019 r. do godz. 10:00

Załączniki:

  1. Warunki Zamówienia z załącznikami (od 1 do 2), (PDF)
  1. Formularz oferty – wersja edytowalna,
  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym – wersja edytowalna,
  3. Przedmiar robót – wersja edytowalna.
  4. Odpowiedzi na pytania

Aktualizacja 19.09.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty