Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na:

  • Opracowanie dokumentacji projektowej branży srk i teletechnika w zakresie projektów wykonawczych i montażowych na linii kolejowej 229 od km 31,000 (projektowany km 30,935) do km 42,100 (projektowany km 42,115) oraz linii kolejowej 214 od km 7,131 do km 11,407
  • Wykonanie wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Podwykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.

Termin składania ofert upływa: 24.08.2021 r. godz. 12:00.

Załączniki:

  1. Warunki zamówienia.
  2. Formularz oferty załącznik nr 1.
  3. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym załącznik nr 2.
  4. Wzór umowy zakupowej załącznik nr 3 (wraz z załącznikami do umowy nr 1, 4, 5, 6, 7 ).
  5. Zakres robót załącznik nr 4
  6. PFU załącznik nr 5
  7. Pytania i odpowiedzi Inwestora załącznik nr 6a (200MB), załącznik nr 6b (300MB)
  8. Dokumentacja projektowa i STWiORB załącznik nr 7.

Aktualizacja 09.09.2021 r.

Informacja na stronę LK229 – wybór najkorzystniejszej oferty