Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót branży torowej, energetyki, automatyki i telekomunikacji oraz robót towarzyszących w związku z realizacją zadania pn. „Wzmocnienie podtorza na linii nr 353 Poznań Wschód-Skandawa wraz z robotami towarzyszącymi i obsługą Pociągu Naprawy Podtorza z maszyną wiodącą typu AHM-800R i oczyszczarki tłucznia RM80 stanowiących potencjał Zamawiającego – Zakładu Maszyn Torowych w Krakowie”.

22 / 4 / 19

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na:

Wykonanie robót branży torowej, energetyki, automatyki i telekomunikacji oraz robót towarzyszących w związku z realizacją zadania pn. „Wzmocnienie podtorza na linii nr 353 Poznań Wschód-Skandawa wraz z robotami towarzyszącymi i obsługą Pociągu Naprawy Podtorza z maszyną wiodącą typu AHM-800R i oczyszczarki tłucznia RM80 stanowiących potencjał Zamawiającego – Zakładu Maszyn Torowych w Krakowie”.

Termin składania ofert upływa: 25.04.2022 r. godz. 09:00.

Załączniki:

  1. Warunki zamówienia.
  2. Załącznik nr 1 – formularz oferty.
  3. Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym.
  4. Załącznik nr 3 – wzór umowy zakupowej.
  5. Załącznik nr 4 – przedmiar robót.
  6. Załącznik nr 5 – zestawienie materiałów zapewnianych przez Zamawiającego.
  7. Załącznik nr 6 – zestawienie sprzętu zapewnianego przez Zamawiającego.
  8. Załącznik nr 7 – Program Funkcjonalno-Użytkowy.
  9. Załącznik nr 8 – Opis Przedmiotu Zamówienia.

Aktualizacja 29.04.2022:

11 22U031R-02 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty info