Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na:

Wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją zadania pn. Odcinek D – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz – Kartuzy realizowane w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” w zakresie:

Zadanie 1

– Wzmocnienie podłoża gruntowego za pomocą betonowych kolumn przemieszczeniowych z materiałem

– Wzmocnienie wgłębne podłoża gruntowego za pomocą kolumn betonowo-żwirowych  w technologii wibrowymiany z materiałem

Zadanie 2

– Wzmocnienie stateczności skarp gwoździami gruntowymi z iniekcją z materiałem

Zadanie 3

– Zabezpieczenie powierzchniowe skarp geosiatką (warstwa 1) z materiałem

– Zabezpieczenie powierzchniowe skarp siatką stalową (warstwa 2) z materiałem

Zadanie 4

– Pale wiercone o średnicy d < 1000 mm z betonu klasy C35/45 (W8) z iniekcją podstawy – pale wiercone o średnicy d=600mm i długości L=6,0m z materiałem

Zadanie 5

– Wykonanie stalowych ścianek szczelnych pozostawianych z przycięciem – ścianki szczelne H=10m i minimalnych parametrach: Wxmin=1600 cm3 ze stali klasy min. S235GP z materiałem

Termin składania ofert upływa: 10.11.2021 r. godz. 14:00.

Załączniki:

  1. Warunki zamówienia.
  2. Formularz oferty załącznik nr 1.
  3. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym załącznik nr 2.
  4. Wzór umowy zakupowej załącznik nr 3 .
  5. Zakres robót załącznik nr 4.
  6. Pytania i odpowiedzi Inwestora załącznik nr 5  (cz.1 200MB) (cz.2 300MB) .
  7. Dokumentacja projektowa i STWiORB załącznik nr 6 (40 MB).
  8. RCO załącznik nr 7.