Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na:

Wykonanie robót budowlanych branży peronowej w związku z realizacją zadania pn. Odcinek D – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz – Kartuzy realizowane w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” w zakresie:

 1. wykonanie konstrukcji 1 peronu oraz przebudowa 2 peronów
 2. budowa peronu tymczasowego st. Kartuzy wraz z wyposażeniem oraz jego późniejszą rozbiórką
 3. wykonie dojść do peronów
 4. zabudowa małej architektury
 5. zabudowa ścianek prefabrykowanych na kontrakcie
 6. wykonanie odwodnienia w obrębie peronów;
 7. roboty towarzyszące

Termin składania ofert upływa: 25.04.2022 r. godz. 14:00.

Załączniki:

  1. Warunki zamówienia.
  2. Formularz oferty wraz z kosztorysem ofertowym załącznik nr 1.
  3. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym załącznik nr 2.
  4. Wzór umowy zakupowej załącznik nr 3 .
  5. Zakres robót załącznik nr 4.
  6. Pytania i odpowiedzi Inwestora załącznik nr 5. cz.1.zip cz.2.zip
  7. Dokumentacja projektowa i STWiORB załącznik nr 6.
  8. Zał. nr 7 Kosztorys ofertowy

Aktualizacja 24.05.2022:

LK229 Zawiadomienie