Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego [nr P4-18.3_Z] na:

Wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją zadania pn. Odcinek D – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz – Kartuzy realizowane w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” w zakresie:

Sieci sanitarne – odcinki w wykopie z uzbrojeniem [w PW przewidziane jako bezwykopowe]:

 • Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej;
 • Wykonanie studni betonowych na sieciach;
 • Likwidacja/zamulenie istniejących kanałów i kolektorów wraz ze studniami;
 • wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej wraz z umocnieniem wylotu;
 • wykonanie dróg technologicznych [niezbędnych wyłącznie dla potrzeb ww. prac sanitarnych]
 • Roboty towarzyszące dla ww. zakresów [m.in.: montaże, niezbędne pomiary geodezyjne robocze, roboty ziemne, umocnienia [zabezpieczenia] i odwodnienia wykopów, wymiana gruntu [w razie konieczności], osprzęt,  próby szczelności, wywiezienie i utylizacja nadmiaru urobku/gruntu]

Termin składania ofert upływa: 16.03.2022 r. godz. 10:00.

Załączniki:

 1. Warunki zamówienia.
 2. Formularz oferty załącznik nr 1. (.docx)(.pdf)
 3. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym załącznik nr 2.
 4. Wzór umowy zakupowej załącznik nr 3 .
 5. Zakres robót załącznik nr 4.
 6. Pytania i odpowiedzi Inwestora załącznik nr 5 cz.1 200MB cz.2 280MB.
 7. Dokumentacja projektowa i STWiORB załącznik nr 6 (100MB).
 8. RCO załącznik nr 7.(.pdf)(.xlsx)

Aktualizacja 25.03.2022r. :

P4-18.3_Z-2022 Informacja o wyborze na stronę www