Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na:

 

Wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją zadania pn. Odcinek D – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz – Kartuzy realizowane w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” w zakresie:

 • Usunięcie i wykonanie warstw humusu ;
 • Wykonanie wykopów i nasypów;
 • Rozbiórkę i wykonanie warstw konstrukcji nawierzchni z kruszyw, mieszanek mineralno-asfaltowych i elementów prefabrykowanych;
 • Rozbiórkę i wykonanie elementów ulic m.in. krawężniki, obrzeża, ścieki prefabrykowane;
 • Wykonanie dróg technologicznych niezbędnych dla prac drogowych;
 • Roboty rozbiórkowe inne;
 • Roboty związane z likwidacją i wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego;
 • wykonanie urządzeń BRD,

Roboty towarzyszące dla ww. zakresów [m.in.: m.in.: montaże, niezbędne pomiary geodezyjne robocze, roboty ziemne, umocnienia [zabezpieczenia] i odwodnienia wykopów,  wymiana gruntu [w razie konieczności], wywiezienie i utylizacja nadmiaru urobku/gruntu]

Termin składania ofert upływa: 02.03.2022 godz. 11.00.

Załączniki:

 1. Warunki zamówienia.P4-17-2022 War_Zam_DROG
 2. Formularz oferty załącznik nr 1.Zał. nr 1 – Formularz Oferty P4-17-2022
 3. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym załącznik nr 2.Zał. nr 2 – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym 18.2_X
 4. Wzór umowy zakupowej załącznik nr 3 .ZAŁ. 3 wzór umowy z zał
 5. Zakres robót załącznik nr 4.ZAŁ. NR 4 P4-17-2022 ZAKRES_DROG
 6. Pytania i odpowiedzi Inwestora załącznik nr 5.  http://ppm-t.pl/lk229/2022_02_18/Zal_nr_5_pytania_i_odpowiedzi_Inwestora_cz.1.zip  http://ppm-t.pl/lk229/2022_02_18/Zal_nr_5_pytania_i_odpowiedzi_Inwestora_cz.2.zip
 7. Dokumentacja projektowa i STWiORB załącznik nr 6. http://ppm-t.pl/lk229/2022_02_18/Zal_nr_6_STWIORB_PW_PZT.zip
 8. RCO załącznik nr 7. ZAŁ. NR 7 P4-17-2022 KO_OF_DROG ZAŁ. NR 7 P4-17-2022 KO_OF_DROG