Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego [P4-17.2/2022] na:

Wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją zadania pn. Odcinek D – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz – Kartuzy realizowane w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” w zakresie:

 • Usunięcie i wykonanie warstw humusu;
 • Wykonanie wykopów i nasypów;
 • Rozbiórkę i wykonanie warstw konstrukcji nawierzchni z kruszyw, mieszanek mineralno-asfaltowych i elementów prefabrykowanych;
 • Rozbiórkę i wykonanie elementów ulic m.in. krawężniki, obrzeża, ścieki prefabrykowane;
 • Wykonanie dróg technologicznych niezbędnych dla prac drogowych;
 • Roboty rozbiórkowe inne;
 • Roboty związane z likwidacją i wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego;
 • wykonanie urządzeń BRD,

Roboty towarzyszące dla ww. zakresów [m.in.: m.in.: montaże, niezbędne pomiary geodezyjne robocze, roboty ziemne, umocnienia [zabezpieczenia] i odwodnienia wykopów,  wymiana gruntu [w razie konieczności], wywiezienie i utylizacja nadmiaru urobku/gruntu]

Termin składania ofert upływa: 17.03.2022 godz. 10.00.

Załączniki:

 1. Warunki zamówienia.
 2. Formularz oferty załącznik nr 1.
 3. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym załącznik nr 2.
 4. Wzór umowy zakupowej załącznik nr 3.
 5. Zakres robót załącznik nr 4.
 6. Pytania i odpowiedzi Inwestora załącznik nr 5. (180MB)   (280MB)
 7. Dokumentacja projektowa i STWiORB załącznik nr 6.(144MB)
 8. RCO załącznik nr 7. (*.pdf)(*.xlsx)