Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na wykonanie robót specjalistycznych wzmocnienia nasypu kolejowego metodą iniekcji strumieniowej „JET GROUTING” wraz z robotami przygotowawczymi (ziemnymi) i towarzyszącymi w ramach realizacji zadania pn. „Wzmocnienie nasypu kolejowego wspólnego dla linii nr 204 Malbork – Braniewo w km 76,200 – 76,350 i w km 77,280 – 77,520 oraz na linii nr 217 Wielkie Wierzno – Braniewo (Sz) 47,270 – 47,420 i 48,350 – 48,590 – roboty budowlane”.

Termin składania ofert upływa: 28.06.2021 r. godz. 10.00

Załączniki:

1. Warunki zamówienia wraz z załącznikami nr 1-4

2. Warunki zamówienia załącznik nr 5 – OPZ

3. Warunki zamówienia załącznik nr 6 – Dokumentacja projektowa.

4. Formularz oferty

5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym (zał. nr 1 do Oferty).

Aktualizacja 30.06.2021:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty