Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na:

Wykonanie robót torowych w ramach zadania pn. „Ciągła wymiana podkładów w torze nr 1 km 18,345 – 24,800 szlaku Osie – Szlachta na linii kolejowej  nr 215 Laskowice Pomorskie – Bąk wraz z robotami towarzyszącymi”.

Termin składania ofert upływa: 26.04.2022 r. godz. 12:00.

Załączniki:

  1. Warunki zamówienia.
  2. Załącznik nr 1 – formularz oferty,
  3. Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym,
  4. Załącznik nr 3 – wzór umowy zakupowej,
  5. Załącznik nr 4 – przedmiar robót,
  6. Załącznik nr 5 – zestawienie materiałów zapewnianych przez Zamawiającego,
  7. Załącznik nr 6 – zestawienie sprzętu zapewnianego przez Zamawiającego,
  8. Załącznik nr 7 – OPZ,
  9. Załącznik nr 8 – decyzja o klasyfikacji odpadów drewnianych.

Aktualizacja 29.04.2022:

Pomorskie  Przedsiębiorstwo  Mechaniczno-Torowe  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w Gdańsku  informuje,  o wyniku  prowadzonego  postępowania  zakupowego  w  celu  udzielenia  zamówienia  na  udzielenie zamówienia dotyczącego wykonania robót torowych w ramach zadania pn. „Ciągła wymiana podkładów w torze nr 1 km 18,345 – 24,800 szlaku Osie – Szlachta na linii kolejowej  nr 215 Laskowice Pomorskie – Bąk wraz z robotami towarzyszącymi”

7. R § 14 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty