Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na świadczenie usług polegających na sukcesywnym wykonywaniu spoin termitowych i elektrycznych materiałem Wykonawcy w ramach realizacji robót budowlanych, prac remontowych, utrzymaniowych i inwestycyjnych branży torowej w 2019 roku oraz w I kwartale 2020 roku.

Termin składania ofert upływa: 26.02.2019 r. godz. 12.00

Załączniki:

1. Warunki zamówienia z załącznikami
2. Formularz oferty
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym (zał. nr 1 do Oferty).