Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na:

Wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją zadania pn. Odcinek D – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz – Kartuzy realizowane w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” w zakresie:

Zadanie 1

– Wykonanie platform roboczych

– Wykonanie wymiany gruntów

– Układanie geosyntytetyków

– Wykonanie wykopów i nasypów

– Wykonanie zasypek mostowych

– Zabezpieczenie powierzchniowe skarp

– Wykonanie dróg technologicznych

– Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

– Roboty rozbiórkowe

– Roboty towarzyszące dla ww. zakresów zadania 1

Zadanie 2

– Wykonanie odwodnienia wgłębnego

Termin składania ofert upływa: 24.11.2021 r. godz. 14:00.

Załączniki:

  1. Warunki zamówienia.
  2. Formularz oferty – załącznik nr 1.
  3. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym – załącznik nr 2.
  4. Wzór umowy zakupowej – załącznik nr 3 (wraz z załącznikami do umowy nr 1, 5, 7, 8).
  5. Zakres robót – załącznik nr 4.
  6. Pytania i odpowiedzi Inwestora – załącznik nr 5. cz.1 (200MB) cz.2 (280MB)
  7. Dokumentacja projektowa i STWiORB – załącznik nr 6. (270MB)
  8. Kosztorys Ofertowy – załącznik nr 7.

Aktualizacja 30.11.2021r. :

09 P4-06-2021 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pełna

Aktualizacja 28.12.2021r. :

09 P4-15-2021 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pełna