Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na:

Wykonanie robót budowlanych branży torowej w związku z realizacją zadania pn. Odcinek D – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz – Kartuzy realizowane w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” w zakresie:

 1. wykonanie subwarstwy tłucznia z materiału powierzonego,
 2. montaż nawierzchni torowej (w tym toru bezstykowego) z materiału powierzonego,
 3. balastowanie torów,
 4. regulację w planie i profilu torów i rozjazdów,
 5. uzupełniającą profilację tłucznia (torów i rozjazdów) po pracy profilarki z wybraniem tłucznia do 5 cm pod szyną,
 6. wymianę szyn zgodnie z projektem,
 7. zabudowę kozłów oporowych,
 8. montaż oznakowania toru,
 9. montaż barierek zabezpieczających,
 10. przygotowanie dokumentacji odbiorowej,
 11. wykonanie robót towarzyszących (w szczególności przygotowanie zakresu torowego do odbioru, transport materiałów z miejsc składowania do teren budowy, wyładunek)

Termin składania ofert upływa: 25.04.2022 r. godz. 14:00.

Załączniki:

 1. Warunki zamówienia.
 2. Formularz oferty załącznik nr 1 (docx).Formularz oferty załącznik nr 1. (pdf)
 3. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym załącznik nr 2.
 4. Wzór umowy zakupowej załącznik nr 3 .
 5. Zakres robót załącznik nr 4.
 6. Pytania i odpowiedzi Inwestora załącznik nr 5. cz. 1 cz. 2
 7. Dokumentacja projektowa i STWiORB załącznik nr 6.
 8. RCO załącznik nr 7. (pdf)RCO załącznik nr 7. (xlsx)