Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na:

Wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją zadania pn. Odcinek D – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz – Kartuzy realizowane w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” w zakresie:

Zadanie 1. Sieci sanitarne – odcinki w wykopie z uzbrojeniem:

 • Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej;
 • Wykonanie studni betonowych na sieciach;
 • Wykonanie przepompowni wód deszczowych wraz z armaturą, wyposażeniem i uruchomieniem;
 • Wykonanie osadnika wirowego;
 • Likwidacja/zamulenie istniejących kanałów i kolektorów wraz ze studniami;
 • wykonanie wpustów deszczowych;
 • wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej wraz z umocnieniem wylotu;
 • wykonanie dróg technologicznych [niezbędnych wyłącznie dla potrzeb ww. prac sanitarnych]
 • Roboty towarzyszące dla ww. zakresów zadania 1 [m.in.: montaże, niezbędne pomiary geodezyjne robocze, roboty ziemne, umocnienia [zabezpieczenia] i odwodnienia wykopów, wymiana gruntu [w razie konieczności], osprzęt,  próby szczelności, wywiezienie i utylizacja nadmiaru urobku/gruntu]

Zadanie 2. Sieci sanitarne – odcinki bezwykopowe z uzbrojeniem:

 • Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej;
 • Wykonanie studni betonowych na ww. kanałach i kolektorach;
 • Likwidacja/zamulenie istniejących kanałów i kolektorów wraz ze studniami;
 • wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej wraz z umocnieniem wylotu;
 • wykonanie dróg technologicznych [niezbędnych wyłącznie dla potrzeb ww. prac sanitarnych];

Roboty towarzyszące dla ww. zakresów zadania 1 [m.in.: m.in.: montaże, niezbędne pomiary geodezyjne robocze, roboty ziemne, umocnienia [zabezpieczenia] i odwodnienia wykopów,  wymiana gruntu [w razie konieczności], osprzęt,  próby szczelności, wywiezienie i utylizacja nadmiaru urobku/gruntu]

Termin składania ofert upływa: 23.02.2022 r. godz. 11:00.

Załączniki:

 1. Warunki zamówienia.
 2. Formularz oferty załącznik nr 1.
 3. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym załącznik nr 2.
 4. Wzór umowy zakupowej załącznik nr 3.
 5. Zakres robót załącznik nr 4.
 6. Pytania i odpowiedzi Inwestora załącznik nr 5.   cz1 (200MB)   cz2 (250MB)
 7. Dokumentacja projektowa i STWiORB załącznik nr 6. (100MB)
 8. RCO załącznik nr 7.

Aktualizacja 21.02.2022 r.:

PYTANIE_1_P4-18.2_X-2022 KD KS

Aktualizacja 21.03.2022 r.:

18.2_X_info na strone