Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na wykonanie robót budowlanych dla zadania „Wzmocnienie podtorza wraz z robotami towarzyszącymi i obsługą Pociągu Naprawy Podtorza z maszyną wiodącą typu AHM-800R na linii nr 93,131 i 353”.

Termin składania ofert upływa: 29.03.2019 r. godz. 12.00

Załączniki:
1. Warunki zamówienia z załącznikami
2. Formularz oferty
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym (zał. nr 1 do Oferty)