Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na:

Wykonanie robót torowych w ramach zadania pn. „Wymiana nawierzchni wraz z mechanicznym oczyszczaniem podsypki i robotami towarzyszącymi w km 33,980-50,530 (różne lokalizacje) linii kolejowej nr 72 Zawada – Hrubieszów Miasto”.

Termin składania ofert upływa: 18.05.2022 r. godz. 12:00.

Załączniki:

  1. Warunki zamówienia.
  2. Załącznik nr 1 – formularz oferty,
  3. Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym,
  4. Załącznik nr 3 – wzór umowy zakupowej,
  5. Załącznik nr 4 – przedmiar robót,
  6. Załącznik nr 5 – zestawienie materiałów zapewnianych przez Zamawiającego,
  7. Załącznik nr 6 – zestawienie sprzętu zapewnianego przez Zamawiającego,
  8. Załącznik nr 7 – OPZ,
  9. Załącznik nr 8 – pytania i odpowiedzi ZLK Lublin.

Informacja o wyborze oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty