Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na opracowanie dokumentacji projektowej i powykonawczej dla wszystkich robót oraz wykonania robót branży torowej, energetyki, automatyki, obiekty inżynieryjne oraz robót towarzyszących celem realizacji zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota – Nędza tor nr 1 w km 51,135-57,764 wraz robotami towarzyszącymi”.

 

Termin składania ofert upływa: 08.06.2021 r. godz. 10.00

 

Załączniki:

1. Warunki zamówienia wraz z załącznikami nr 1-5

2. Warunki zamówienia załącznik nr 6

3. Formularz oferty

4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym

Aktualizacja 09.06.2021:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty