Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego (nr ML/906/012.22) na dzierżawę lokomotywy elektrycznej ze spalinowym modułem dojazdowym

Załączniki:
Warunki Zamówienia

Załącznik 1 – Formularz oferty

Załącznik 2 – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału