Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku, informuje o wszczęciu postępowania zakupowego na:

Wykonanie robót branży torowej oraz robót towarzyszących w związku z realizacją zadania pn. „Poprawa stanu technicznego nawierzchni torów na obszarze działania Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach na liniach kolejowych nr 131, nr 140 i nr 151.”

Termin składania ofert upływa: 12.04.2022 r. godz. 12:00.

Załączniki:

  1. Warunki zamówienia.
  2. Załącznik nr 1 – formularz oferty.
  3. Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym.
  4. Załącznik nr 3 – wzór umowy zakupowej.
  5. Załącznik nr 4 – przedmiar robót.
  6. Załącznik nr 5 – zestawienie materiałów zapewnianych przez Zamawiającego.
  7. Załącznik nr 6 – zestawienie sprzętu zapewnianego przez Zamawiającego.
  8. Załącznik nr 7 – Program Funkcjonalno-Użytkowy.
  9. Załącznik nr 8 – pytania i odpowiedzi ZLK Tarnowskie Góry.

Aktualizacja 21.04.2021:

11 22U029R-01 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty